Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Võ Thị Kim Anh26/03/1990Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB01/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
2Nguyễn Hữu Anh01/01/1968Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB02/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
3Nguyễn Thị Tuyết Anh28/12/1978Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB03/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
4Nguyễn Thị Ngọc Ánh10/10/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB04/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
5Trần Thị Châu26/10/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB05/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
6Lê Thị Kim Cương20/08/1985Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB06/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
7Huỳnh Thanh Dũng01/10/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB07/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
8Lê Văn Duy01/01/1980Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB08/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
9Lê Thị Hằng20/12/1966Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB09/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
10Trần Thị Hiệp07/06/1988Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB10/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
11Phạm Thị Bích Hoa26/08/1985Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB11/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
12Võ Thị Hồng Hoa07/04/1978Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB12/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
13Trần Thị Hưng15/04/1989Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB13/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
14Phạm Thị Loan08/03/1982Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB14/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
15Nguyễn Thị Lợi10/08/1982Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB15/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
16Nguyễn Văn Minh01/01/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB16/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
17Hà Thị Nga10/02/1984Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB17/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
18Nguyễn Thị Việt Nga07/03/1988Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB18/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
19Nguyễn Đình Nuôi03/05/1967Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB19/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
20Nguyễn Thị Thuận Phước15/10/1986Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB20/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
21Đoàn Thùy Phương27/06/1989Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB21/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
22Đoàn Thị Bích Sương10/06/1977Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB22/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
23Ngô Thị Minh Tâm18/02/1980Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB23/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
24Nguyễn Thị Kim Thanh01/11/1970Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB24/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
25Trần Thị Bích Thảo26/03/1982Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB25/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
26Nguyễn Thị Kim Thảo10/10/1968Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB26/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
27Mai Văn Thọ01/01/1970Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB27/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
28Nguyễn Văn Thoàng02/02/1978Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB28/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
29Huỳnh Thị Thự01/01/1966Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB29/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
30Nguyễn Thị Thủy16/04/1981Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB30/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
31Trần Thị Thủy25/10/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB31/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
32Nguyễn Văn Trị20/04/1970Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB32/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
33Huỳnh Văn Tùng01/02/1986Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB33/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
34Nguyễn Thành Tuyển03/10/1987Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB34/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
35Lương Thị Thu Vân20/04/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB35/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
36Nguyễn Thị Tường Vi25/02/1988Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB36/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
37Nguyễn Thị Ái Vy16/04/1983Quảng NamKTTHCSN06-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnTB37/KTT-024 172/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014