Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Lê Thị Minh An17/12/1983Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn01TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
2Mai Thị Vân Anh10/10/1989Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn02TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
3Đoàn Thị Ngọc Diệp30/07/1973Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn03TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
4Lê Thị Hà05/05/1979Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn04TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
5Nguyễn Thị Hằng16/01/1979Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn05TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
6Trần Thị Hải Hiền20/10/1986Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn06TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
7Hà Thị Thu Hoài02/09/1987Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn07TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
8Trần Mạnh Hùng25/06/1989Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn08TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
9Nguyễn Thị Thanh Huyền20/05/1981Hà TâyKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn09TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
10Hoàng Bá Khoan08/05/1963Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn10TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
11Hoàng Thị Thu Lài03/11/1979Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn11TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
12Hồ Thị Kim Liên07/11/1985Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn12TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
13Đoàn Phương Linh30/10/1983Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn13TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
14Nguyễn Thị Thanh Mai10/05/1971Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn14TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
15Nguyễn Thị Lê Na18/11/1984Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn15TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
16Nguyễn Thị Nguyệt08/02/1971Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn16TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
17Nguyễn Thị Thanh Nhàn05/10/1982Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn17TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
18Trương Thị Huyền Nhung23/07/1982Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn18TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
19Hoàng Thị Hồng Nhung30/11/1985Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn19TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
20Trần Thị Hồng Quyên22/08/1985Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn20TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
21Hoàng Thị Thái20/02/1988Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn21TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
22Cao Xuân Thái24/05/1971Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn22TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
23Trần Thị Thảo20/07/1989Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn23TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
24Trần Đức Thịnh10/05/1960Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn24TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
25Lê Thị Thướng05/09/1962Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn25TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
26Nguyễn Hữu Tình05/10/1961Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn26TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
27Trần Thị Tố Uyên01/10/1982Quảng BìnhKTTHCSN08-2014 TUYÊN HÓAChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn27TH/KTT-024 227/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014