Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Trần Thị Thúy Ái02/03/1982Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn01TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
2Bríu Amói05/10/1973Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn02TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
3Ploong Anh24/04/1987Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn03TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
4Chế Ánh30/10/1980Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn04TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
5Avô Bích06/11/1990Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn05TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
6Nguyễn Thị Bình02/01/1981Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn06TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
7Trương Thị Mỵ Châu15/02/1982Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn07TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
8Hôih Danh10/04/1980Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn08TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
9Phan Thị Danh05/09/1981Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn09TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
10Đặng Thị Anh Đào10/01/1984Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn10TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
11Đinh Thị Đào30/08/1979Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn11TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
12Hốih Diên04/03/1988Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn12TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
13Pơ Loong Thị Dinh27/04/1987Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn13TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
14Lưu Thị Kim Dung06/02/1978Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn14TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
15Trần Thị Ngọc Hà11/02/1986Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn15TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
16Hứa Thị Thúy Hằng26/08/1984Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn16TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
17Dương Thị Hạnh30/12/1984Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn17TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
18Ông Thị Minh Hiếu07/08/1981Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn18TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
19Pơloong Thị Hới22/10/1991Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn19TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
20Lê Thị Huế26/06/1980Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn20TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
21Đinh Thị Thanh Hương01/06/1983Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn21TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
22Ngô Thị Huy22/02/1983Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn22TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
23Hồ Ngọc Huy15/06/1980Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn23TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
24Lê Thị Lai09/08/1983Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn24TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
25Bríu Thị Lệ02/02/1990Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn25TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
26Tạ Thị Lộc22/09/1983Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn26TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
27Nguyễn Thị Ngọc Mỹ27/04/1985Thừa Thiên HuếKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn27TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
28Lê Thị Nga06/04/1984Thanh HóaKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn28TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
29Pơ Loong Nghi25/07/1988Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn29TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
30Hốih Nghiêu02/03/1990Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn30TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
31Bling Như13/02/1989Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn31TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
32Hồ Thị Xuân Nở13/11/1982Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn32TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
33Zơ Râm Nước10/10/1985Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn33TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
34Trần Thị Mỹ Phúc21/09/1991Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn34TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
35Alăng Prinh02/05/1975Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn35TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
36Nguyễn Đức Thuận03/06/1973Vĩnh PhúcKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn36TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
37Nguyễn Văn Thương01/01/1985Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn37TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
38Ngô Thị Lệ Thương07/03/1982Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn38TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
39Nguyễn Thanh Tiến20/03/1979Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn39TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
40Lê Phước Tri02/08/1981Đà NẵngKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn40TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
41Lương Thị Ái Vân05/11/1980Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn41TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
42Trần Thị Yên12/07/1982Quảng NamKTTHCSN03-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn42TG/KTT-024 141/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014