Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Cao Thị Bắc16/10/1979Thái BìnhKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn01NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
2Võ Thị Thanh Bình01/05/1977Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn02NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
3B Nướch Bước01/01/1982Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn03NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
4Nguyễn Cảng10/12/1965Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn04NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
5Briu Chrưn07/09/1990Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn05NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
6Bùi Thị Chững01/01/1979Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn06NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
7Hiêng Gúi21/03/1985Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn07NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
8Nguyễn Thị Ngọc Hà12/09/1986Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn08NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
9Đặng Thị Thu Hà01/03/1990Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn09NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
10Nguyễn Thị Bích Hằng21/05/1981Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn10NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
11Nguyễn Thị Thu Hiền02/08/1979Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn11NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
12Phan Thị Hoa17/07/1990Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn12NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
13Huỳnh Thị Học15/05/1972Đà NẵngKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn13NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
14Lê Thị Ánh Hồng26/03/1978Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn14NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
15Đỗ Công Hữu08/08/1982Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn15NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
16Dương Quốc Huy06/02/1978Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn16NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
17Nguyễn Trần Kiều23/06/1989Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn17NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
18A Râl Kuôn11/10/1988Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn18NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
19Trần Thị Bé Lai10/11/1987Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn19NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
20Huỳnh Thị Mai Linh30/06/1991Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn20NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
21Lưu Thị Mỹ01/12/1991Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn21NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
22Đỗ Xuân Nam26/07/1981Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn22NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
23Hoàng Thị Hồng Nga14/03/1984Nghệ AnKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn23NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
24Nguyễn Thị Hiền Nga20/06/1983Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn24NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
25Bnướch Thị Minh Nguyệt29/04/1985Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn25NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
26Tơ Ngôl Ơn15/05/1980Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn26NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
27Tơ Ngôl Phiên04/06/1984Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn27NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
28Nguyễn Thị Thu Phương14/09/1983Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn28NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
29Hồ Thị Ngọc Phương02/09/1986Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn29NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
30Nguyễn Thị Phượng20/10/1983Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn30NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
31Phạm Thị Tài20/10/1970Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn31NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
32Bhơ Nướch Thanh Tâm07/08/1986Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn32NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
33Nguyễn Thị Ngọc Tâm19/10/1984Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn33NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
34Trần Thị Thắng01/03/1985Hà TĩnhKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn34NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
35Lê Thị Thanh Thảo20/08/1981Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn35NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
36Lê Thị Kim Thiên18/11/1986Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn36NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
37Lê Thị Thu Thủy05/12/1978Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn37NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
38A Lăng Tiệm20/05/1987Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn38NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
39Ngô Thị Minh Tuyền27/03/1990Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn39NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
40Phạm Thị Tuyết04/06/1973Quảng NinhKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn40NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
41Võ Thị Việt15/01/1973Nghệ AnKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn41NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
42Nguyễn Đức Vinh25/12/1978Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn42NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014
43Nguyễn Đức Vương22/09/1987Quảng NamKTTHCSN04-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn43NG/KTT-024 142/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 05/05/2014